0104422History of the Mekhong River Communities Politics after the Revolution 1975
ประวัติศาสตร์การเมืองบริเวณลุ่มน้ำโขงหลังการปฏิวัติคริสตศักราช 1975
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประวัติการเมืองการปกครองของประเทศต่าง ๆ บริเวณลุ่มแม่น้ำโขง แนวคิด การดำเนินงาน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการรักษาอำนาจหลังการปฏิบัติ 1975


History of politics and governance in the countries along the Mekhong river; concepts, administration, international relationships and political power preservation after the Revolution A.D. 1975
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55