0104421English for Historical Presentation
ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองานทางประวัติศาสตร์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทักษะทางภาษาอังกฤษในการนำเสนอผลงานทางประวัติศาสตร์


ทักษะทางภาษาอังกฤษในการนำเสนอผลงานทางประวัติศาสตร์ Presentation skills in English for historical work
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54