0104421History of Vietnam after the 17th Centuries to 1975
ประวัติศาสตร์เวียดนามตั้งแต่คริสตศตวรรษที่ 17 ถึงสิ้นสุดการปฏิวัติ คริสตศักราช 1975
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การเข้ามาของชาติตะวันตก การอยู่ภายใต้การเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตก การต่อสู้เพื่ออิสรภาพ และการปฏิวัติสร้างชาติ


Invasion of western countries in Vietnam, life under western colonization, fights for independence and the revolution period to reestablish the nation
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55