0104420History of the Ancient Vietna to the 16th Centuries
ประวัติศาสตร์เวียดนามยุคโบราณถึงคริสตศตวรรษที่ 16
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ


Development of politics, economy, society and domestic relations in Vietnam
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54