0104419Museum for Local Development
พิพิธภัณฑ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม การปลุกจิตสำนึก ในคุณค่าและความสำคัญของท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการในงานพิพิธภัณฑ์


Development of learning process of history and culture, the awareness in local value and importance by applying the museological process
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54