0104418History of Ancient Cambodia to the 15th Centuries
ประวัติศาสตร์เขมรยุคโบราณถึงคริสตวรรษที่ 15
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ยุคการก่อตั้งรัฐ สมัยก่อนเมืองพระนคร ยุครุ่งเรืองสมัยเมืองพระนคร และการเข้ามาแสวงหาอำนาจของรัฐใกล้เคียง


Period of state establishment, the period before and the prosperity of Muang Phra Nakorn Period and the invasion of neighboring states
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54