0104417Writing and Transformation of History and Archeology for Tourism
การเขียนและการถ่ายทอด ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีเพื่อการท่องเที่ยว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะและประเภทของการเขียนงานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี เพื่อการท่องเที่ยว กระบวนการในการเขียนและการฝึกเขียนและการถ่ายทอดในรูปแบบต่างๆ


Patterns and types of historical and archeological works for tourism, the writing process, practices and patterns for presentations
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54