0104415Travel Business Planning and Management
การวางแผนและการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
รูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในลักษณะของบริษัทนำเที่ยวแบบต่าง ๆ การวางแผนการตลาดการท่องเที่ยว กระบวนการและขั้นตอนในการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์กร
การบริหารงานบุคคลและการเงิน การจัดทำแผนรายการนำเที่ยว การประสานงานติดต่อธุรกิจกับหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง ปัญหา อุปสรรค แนวโน้มของธุรกิจท่องเที่ยว และจริยธรรมการตลาดธุรกิจการท่องเที่ยว

Patterns of travel business planning and management in various tour company styles, travel marketing planning; procedures of planning and structures of organization;
personnel and financial management; travel itinerary; the business cooperation with organization related to problems, obstacles, trends and ethics of tourism business
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet