0104414Historical Documentary Writing
การเขียนสารคดีเชิงประวัติศาสตร์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะของงานเขียนสารคดีประวัติศาสตร์ หลักการ และกลวิธีการเขียนสารคดีเชิงประวัติศาสตร์ กระบวนการในการเขียน และการฝึกเขียนโดยมีการฝึกปฏิบัติการ


Types of historical documentary writing; principles, techniques, writing process and practice
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet