0104414Writing and transmitting of History and Museology
การเขียนและการถ่ายทอด ด้านประวัติศาสตร์กับพิพิธภัณฑ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะและประเภทของการเขียนงานทางประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ กระบวนการในการเขียนและการฝึกเขียนและการถ่ายทอดในรูปแบบต่างๆ


Historical and museological writing styles and types; writing process, practice, and presentation
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet