0104414Writing and transmitting of History and Museology
การเขียนและการถ่ายทอด ด้านประวัติศาสตร์กับพิพิธภัณฑ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะและประเภทของการเขียนงานทางประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ กระบวนการในการเขียนและการฝึกเขียนและการถ่ายทอดในรูปแบบต่างๆ


Historical and museological writing styles and types; writing process, practice, and presentation
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54