0104413Museum and Visitors
พิพิธภัณฑ์กับผู้ใช้บริการ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การจัดการพิพิธภัณฑ์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ทั้งในระดับส่วนบุคคล กลุ่ม หน่วยงาน องค์การ และการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างพิพิธภัณฑ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


Museum management to achieve customers’ satisfaction for individuals, groups, agencies and organizations; museum and, regarding people, relationship management
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54