0104413History of Indonesia and Timor – Leste
ประวัติศาสตร์อินโดนีเซียและติมอร์เลสเต
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ยุคการก่อตั้งประเทศ พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การเข้ามาแสวงหาอำนาจของรัฐใกล้เคียง การเข้ามาของชาติตะวันตก อินโดนีเซียและติมอร์เลสเต ภายใต้การเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตก
การต่อสู้เพื่ออิสรภาพและการปฏิวัติสร้างชาติ จนกระทั่งภายหลังการได้รับเอกราชจนถึงปัจจุบัน

The emergence of Indonesia and Timor – Leste; political, economical, and social transformation, the arrival of westerners, Indonesia and Timor – Leste under the western colonization,
the the anti-colonial era and the revolution for building nation state, and Indonesia and Timor – Leste after the independence up to the present
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55