0104413Sources and The Use of Local Sources
หลักฐานและการใช้หลักฐานท้องถิ่น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักฐานท้องถิ่น ประเภทและยุคสมัยต่าง ๆ การตรวจสอบ การวิเคราะห์ การตีความการใช้ รวมทั้งการเขียนงานจากหลักฐานดังกล่าว


Types and period classification of local sources; the investigation, analysis, interpretation, usage and report of local sources
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet