0104412History of Malaysia Singapore and Brunei
ประวัติศาสตร์มาเลเซีย สิงคโปร์และบรูไน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ยุคการก่อตั้งประเทศ พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การเข้ามา แสวงหาอำนาจของรัฐใกล้เคียง การเข้ามาของชาติตะวันตก มาเลเซีย สิงคโปร์ และบรูไน ภายใต้การเป็นอาณานิคมของชาติ
ตะวันตก การต่อสู้เพื่ออิสรภาพและการปฏิวัติสร้างชาติ จนกระทั่งภายหลังการได้รับเอกราชจนถึงปัจจุบัน

The emergence of Malaysia, Singapore, and Brunei; political, economical, and social transformation, the arrival of westerners, Malaysia, Singapore, and Brunei under the
western colonization, the anti-colonial era and the revolution for building nation state, and Malaysia, Singapore, and Brunei after the independence up to the present
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54