0104412Oral History
ประวัติศาสตร์บอกเล่า
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ความสำคัญ วิธีการและแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์บอกเล่า โดยมุ่งเน้นการเก็บข้อมูลและการทำวิจัยภาคสนาม


Definition, significance, methods and procedures in work related to oral history with emphasis on data collection and fieldwork research
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54