0104410Local Tradition and Culture
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
รูปแบบประเพณี และวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น ทั้งที่เป็นลักษณะเฉพาะและลักษณะที่เป็นสากล ความเปลี่ยนแปลงและปัจจัยต่าง ๆ การปรับตัว และแนวทางการดำรงอยู่ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ


Patterns of local tradition and culture in an individual local areas, identity and the universal identity; changes and factors, an adaptation and the strategies of living in the new circumstances and changes
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54