0104410Structure and Social Networks in Local Area
โครงสร้างและเครือข่ายทางสังคมในท้องถิ่น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
โครงสร้างสังคม กำเนิดและชนิดของเครือข่ายทางสังคมในท้องถิ่น เครือข่ายทางสังคมท้องถิ่นกับการดำรงชีวิตและผลที่เกิดกับชุมชนในด้าน เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม


Social structure, the origin and types of social network in local areas in connection with the way of life and impacts on the local communities in terms of economy, politics, society and culture
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55