0104409Travel Business Planning and Management for Cultural Tourism
การวางแผนและการจัดการธุรกิจสำหรับท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
รูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในลักษณะของบริษัทนำเที่ยวแบบต่าง ๆ การวางแผนการตลาดการท่องเที่ยว กระบวนการและขั้นตอนในการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์กร การบริหารงาน
บุคคลและการเงิน การจัดทำแผนรายการนำเที่ยว การประสานงานติดต่อธุรกิจกับหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง ปัญหา อุปสรรค แนวโน้มของธุรกิจท่องเที่ยว และจริยธรรมการตลาดธุรกิจการท่องเที่ยว

Travel business and agency designs; marketing plan; planning process; organizational structuring; human resource and financial management; itinerary making;
business cooperation with other relevant organizations; problems, obstacles, business trends, and ethics in the tourism business
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54