0104409Biodiversity in Local Area
ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ระบบนิเวศแบบต่าง ๆ ในท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ทั้งที่เป็น พืช สัตว์ การดำรงชีวิตของมนุษย์ท่ามกลางความหลากหลายดังกล่าว และ แนวทางการอนุรักษ์


Ecological systems in local areas and biodiversity of living things, including plants and animals; human way of life amid such diversity as well as ideas for its conservation.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55