0104408Local History for Tourism
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความสำคัญของเหตุการณ์ และเรื่องราวในมิติด้านประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของแหล่งสถานที่ แหล่งอนุสรณ์สถาน อนุสาวรีย์ของสรณะบุคคล รวมทั้งแหล่งศาสนสถานสำคัญตามการรับรู้ และอยู่ในความทรงจำของผู้คนในแต่ละท้องถิ่น


Significance of historical events and stories; local history of historical sites, statues, and memorials, including important religious places regarding local perception and memories of peoples in each area
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet