0104408Record and Archives Management
การบริหารเอกสารและเอกสารจดหมายเหตุ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ระเบียบวิธีการต่างๆ แนวคิด ความสำคัญ การจัดการเอกสารเพื่องาน จดหมายเหตุ การจัดการเอกสาร การจัดเก็บ การประเมินคุณค่าเอกสาร การอนุรักษ์ และการบริการ


Methodologies, concepts and significance in archival management, the management, storage, an evaluation of documents, conservation and services
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54