0104407History and Local Culture
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
รูปแบบประเพณี และพิธีกรรมในแต่ละท้องถิ่น ทั้งที่เป็นลักษณะเฉพาะและลักษณะที่เป็นสากล ความเปลี่ยนแปลงและปัจจัยต่าง ๆ การปรับตัว และแนวทางการดำรงอยู่ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ


Patterns of local traditions and rituals which represent individual identity and universal aspects; changes and factors for those changes; adaptation and way of living in the new circumstances and changes
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55