0104406Seminar in History after 1950
สัมมนาประวัติศาสตร์หลัง ค.ศ. 1950
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจและสังคมหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ในภูมิภาคต่างๆ ของโลก การปลดปล่อยออกจากการเป็นอาณานิคม การเกิดขึ้นของประเทศโลกที่สาม และสงครามเย็น


The economic and social recovery after World War II in different part of the world; the decolonization, the rise of the Third World, and the Cold War
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54