0104405History of Modern United States
ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาสมัยใหม่
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ภูมิหลังของสหรัฐอเมริกาจนถึงสงครามโลกครั้งที่ 1 สหรัฐอเมริกากับสงครามโลกครั้งที่ 2 การแข่งขันระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตในสมัยสงครามเย็น สหรัฐอเมริกาในทศวรรษ 1950 และ1960 สงครามเวียดนาม และความเสื่อมถอยของสังคมอเมริกันในทศวรรษ1970
การสิ้นสุดสงครามเย็น และบทบาทของสหรัฐอเมริกาในปัจจุบัน

Background of the United States until World War I; the U.S. and World War II; the competition between the U.S. and the U.S.S.R. during the Cold War; the U.S. in the 1950s and 1960s; the Vietnam War; and the declination of American society in the 1970s;
the end of the Cold War; roles of the U.S. at the present time
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55