0104405Foreign Policy of the United States
นโยบายต่างประเทศสหรัฐอเมริกา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับนานาประเทศ ตั้งแต่แรกก่อตั้งประเทศจนถึงปัจจุบัน เน้นบทบาท และความรับผิดชอบของสหรัฐอเมริกาในโลกปัจจุบัน


Relations between the United States and foreign countries since the country’s establishment up to the present with an emphasis on the United States’ roles and responsibilities in the present world
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54