0104403History and Concepts in Social Sciences
ประวัติศาสตร์และแนวคิดทางสังคมศาสตร์
สังกัดไม่ระบุ, -
หน่วยกิต0 (0-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิด วิธีคิดในการเข้าถึงความรู้ทางประวัติศาสตร์ และสังคมศาสตร์ในยุคต่างๆ นักคิดทางประวัติศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่สำคัญ การใช้ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ในการศึกษาประวัติศาสตร์


Concepts and thinking methods to access to historical and social science knowledge in different periods; philosophers of history and social sciences; usage of social science theories in historical study
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55