0104403American Social and Cultural History
ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมอเมริกัน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พื้นฐานของสังคมอเมริกัน อิทธิพลของยุโรปทางด้านศาสนา เศรษฐกิจ การศึกษาและปรัชญา แนวโน้มของการปฏิรูปทางสังคมด้านต่างๆ ตั้งแต่หลังสงครามกลางเมือ
อิทธิพลของวัฒนธรรมแบบมวลชน (Mass culture) ที่มีต่อมาตรฐานการครองชีพของคนอเมริกัน และปัญหายุ่งยากในสังคมปัจจุบัน

Fundamentals of American society; European influences upon the religion, economy, education and philosophy; trends of social reform in different aspects from the
Civil War; influences of mass culture upon the American standard of living and complicated problems in the current society
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55