0104402History of 20th Century
ประวัติศาสตร์ศตวรรษที่ 20
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สาเหตุและผลกระทบของสงครามโลกทั้งสองครั้ง ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก กระบวนการเรียกร้องเอกราช สงครามเย็น การขึ้นมามีบทบาทของประเทศโลกที่สามในการเมืองระดับโลก แนวคิดเรื่อง "การปะทะกันทางอารยธรรม"
มีบทบาทในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 และความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เกิดจากการปฏิวัติทางข้อมูลข่าวสาร

Causes and effects of the two world wars, the Great Depression, decolonization, the Cold War, the emergence of the Third World countries , the conceptual idea of the “clashes in civilizations” in the late 20th century,
and the major changes caused from the information revolution
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54