0104353Archives Management
การบริหารเอกสารจดหมายเหตุ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ระเบียบวิธีการต่างๆ แนวคิด ความสำคัญ การจัดการเอกสารเพื่องานจดหมายเหตุ ตั้งแต่การรับมอบ การจัดการ การจัดเก็บ การอนุรักษ์ และการบริการ


Procedures, concepts and significance in archives management, starting from the process of archives receiving, management, storage, conservation and services
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54