0104352Record Management
การบริหารเอกสาร
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การดำเนินงานเอกสาร การประเมินคุณค่าเอกสาร การจัดการเอกสารที่หมดกระแสการปฏิบัติงาน และศูนย์เก็บเอกสาร


Record management; value evaluation of documents, termination of record storage and record storage center
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54