0104346Collecting of Museum Documents and Objects
การเก็บรวบรวมข้อมูลและวัตถุในพิพิธภัณฑ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิด วิธีการ และเทคนิคในกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลและวัตถุเพื่อใช้ในงานพิพิธภัณฑ์


Concepts, methods, and techniques on collecting of museum documents and objects
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54