0104343Thai Cultural Heritage for Tourism
มรดกวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วัฒนธรรมและโครงสร้างของสังคมไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี สภาพความเป็นอยู่ของคนไทย ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของกลุ่มชนในท้องถิ่นต่าง ๆ เทศกาลและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นในประเทศไทย
ศิลปวัฒนธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาค ทั้งด้านจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ดนตรีนาฏศิลป์ การละเล่นพื้นบ้าน ประเพณี พิธีกรรม และความสำคัญของการอนุรักษ์มรดกไทย

Culture, structure, traditions, folkways of Thai society; the similarities and differences of culture, folkways, festivals of ethnic groups in different regions of Thailand; regional uniqueness of drawings,
sculptures, architectures, musical dramas, local games, traditions, ritual and Thai culture heritage
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55