0104337The Economic History of the Mekhong River Communities
ประวัติเศรษฐกิจชุมชนลุ่มแม่น้ำโขง
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
รูปแบบต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจ การแลกเปลี่ยน และพัฒนาการทางเศรษฐกิจ โดยพิจารณาทั้งเศรษฐกิจที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนลุ่มแม่น้ำโขงกับโลกภายนอก


Economic patterns, bartering and development by considering both formal and informal forms of economy; relationships between Mekhong river communities and the outside world
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54