0104335English for Historical Readings
ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านงานทางประวัติศาสตร์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทักษะทางภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการอ่านเอกสารและงานเขียนทางประวัติศาสตร์


Reading English skill for historical documents
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54