0104332Conservation and Preservation Museum Objects
การอนุรักษ์และสงวนรักษาวัตถุพิพิธภัณฑ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
เทคนิควิธีการการอนุรักษ์และสงวนรักษาวัตถุพิพิธภัณฑ์ ทั้งในการเก็บรวบรวมวัตถุ การจัดการคลังพิพิธภัณฑ์ และการจัดนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์


Methods for museum and object’s conservation and preservation; object collection, museum-storage management and exhibitions
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54