0104332Culture and Tradition of the People along the Mekhong River Basin
ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนลุ่มแม่น้ำโขง
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
รูปแบบประเพณี วัฒนธรรม และพัฒนาการของประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนบริเวณลุ่มแม่น้ำโขง


Patterns and development of the culture and tradition of the communities along Mekhong river basin
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54