0104331Collecting of Museum Documents and Objects
การเก็บรวบรวมข้อมูลและวัตถุในพิพิธภัณฑ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิด วิธีการ และเทคนิคในกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลและวัตถุ โดยใช้ฐานความรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อใช้ในงานพิพิธภัณฑ์


Concepts, methods, and techniques for documental collection and objects based on historical knowledge in museum usage
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54