0104331Geography and Ethnic groups of the Mekhong River Basin
ภูมิศาสตร์และกลุ่มชาติพันธุ์ลุ่มแม่น้ำโขง
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พื้นที่ ลักษณะภูมิประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ และกลุ่มชาติพันธุ์บริเวณลุ่มแม่น้ำโขง


Areas, geographical features, natural resources and ethnic groups along Mekhong river basin
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54