0104330The 20th Century Europe
ยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 20
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ยุโรปในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 การเผชิญหน้าของประเทศมหาอำนาจระหว่างสงครามเย็น และการบูรณาการยุโรป พัฒนาการทางศิลปวัฒนธรรมหลัง ค.ศ. 1945 การก้าวสู่อำนาจของยุโรปในการเมืองระหว่างประเทศ การล่มสลายของระบอบคอมมิวนิสต์ ค.ศ. 1989–1991


Europe during World War I and II; confrontations of the superpowers in the Cold War; European integration; art and cultural development after 1945; Europe being powerful in international politics; the collapse of communism in 1989-1991
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet