0104330English for Historical Reading
ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านงานทางประวัติศาสตร์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทักษะทางภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการอ่านเอกสารและงานเขียนทางประวัติศาสตร์


English reading skills for historical documents and writings
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet