0104329History of Russia
ประวัติศาสตร์รัสเซีย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของรัสเซีย ตั้งแต่การสถาปนาอาณาจักรรัสเซีย รัสเซียภายใต้ระบอบคอมมิวนิสต์ การล่มสลายของระบอบคอมมิวนิสต์ บทบาทของรัสเซียในโลกปัจจุบัน


Development of Russian politics, economy, society, and culture since the establishment of the Russian Empire; Communist Russia; the collapse of communism; the current roles of Russia in the world
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54