0104329History of Local Natural Resources Management
ประวัติศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สภาพภูมิศาสตร์และแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในภาคอีสาน ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนท้องถิ่น กับ ทรัพยากรธรมชาติ แนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับ การใช้ การรักษา การป้องกัน และ ปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ


Geography and natural resources in Isan region; relationship between local community and natural resources; ideas on the use, conservation, protection and problems of natural resources
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55