0104328History of Latin America
ประวัติศาสตร์ลาตินอเมริกา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความเป็นมาของอาณาจักรสำคัญในลาตินอเมริกาก่อนการเข้ามาของชาติตะวันตก สมัยอาณานิคม และการได้เอกราช การพัฒนาการทางการเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค


Background of Latin American territories before the European arrival; colonial period and independence; political development; governing and economic in each country in the region
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54