0104328Museum Storage Management
การจัดการคลังพิพิธภัณฑ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิดและวิธีการในการจัดการคลังพิพิธภัณฑ์ เช่น การสงวนรักษาวัตถุพิพิธภัณฑ์ การจัดการคอลเลกชั่น การเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ในคลังพิพิธภัณฑ์


Concepts and methods of museum store management such as museum object preservation, collection management, knowledge in museum dissemination and transmission
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54