0104325History of Local Politics
ประวัติศาสตร์การเมืองท้องถิ่น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประวัติการเมืองท้องถิ่นนับตั้งแต่สมัยตั้งเมือง ความสัมพันธ์กับศูนย์อำนาจส่วนกลาง บทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในระดับชาติ บทบาทและการแข่งขันการเลือกตั้งของนักการเมืองท้องถิ่นระดับต่าง ๆ การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและผลกระทบที่เกิดขึ้น


History of local politics starting from the early city establishment; the relationship with center of authority; roles of local politicians on the national stage; roles and competition of local politicians in different levels;
distribution of administrative power to the local areas and its consequences
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55