0104324Tour Guide Principles
หลักการมัคคุเทศก์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
องค์ประกอบพื้นฐานของงานมัคคุเทศก์ ปรัชญา บุคลิกภาพ จรรยามารยาทของมัคคุเทศก์ วิธีการพูดในที่ชุมชน การพูดเพื่อนำชม หน้าที่ความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์ในการรับส่งนักท่องเที่ยว การเตรียมตัวในการนำนักท่องเที่ยวชมสถานที่แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ
การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตลอดจนการศึกษาเรียนรู้ความแตกต่างด้านพฤติกรรมและประเภทของนักท่องเที่ยวจำแนกตามวัย เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ ศาสนา และวัฒนธรรม

Fundamental elements of a tour guiding job; philosophy, a tour guide’s necessary personality and etiquette; public speaking; guiding speaking; tour guide responsibilities of picking up and dropping off customers; preparation for taking care of and
guiding the customers in tourist sites; currency exchange; general understanding of the tourists’ background and behaviors, classified by age, gender, education, religion and culture
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54