0104323History of Local Economy
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจท้องถิ่น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
รูปแบบต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจ การแลกเปลี่ยน การค้าขาย และพัฒนาการทางเศรษฐกิจ ในท้องถิ่น โดยพิจารณาทั้งเศรษฐกิจที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่น และกับโลกภายนอกท้องถิ่น


Various forms of economy, bartering, trading, and economy development in the local areas, both in the formal and informal forms; the internal and external relationships of local communities
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet