0104322History of the Middle East
ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความเป็นมาของดินแดนตะวันออกกลางตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 7 จนถึงปัจจุบัน เน้นถึงความสำคัญ และการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคม วัฒนธรรม ปรัชญา และเศรษฐกิจ บทบาทของตะวันออกกลางในโลกปัจจุบัน


History of the Middle East from the 7th century to the present, focusing on the importance and changes in politics, society, culture, philosophy, and economy, which have impacted its roles in the current world
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54