0104322History of Art in Neighboring Countries for Tourism
ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศใกล้เคียงเพื่อการท่องเที่ยว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประวัติศาสตร์ศิลปะที่ปรากฏในประเทศเพื่อนบ้านที่มีอายุก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 ประกอบด้วย ศิลปะแบบอินเดีย ลังกา ชวา เขมร พม่า จาม และลาว รวมทั้งอิทธิพลของศิลปกรรมจากประเทศใกล้เคียงที่มีต่อศิลปะไทยโดยสังเขปเพื่อการท่องเที่ยว


History of art in neighboring countries before the 19th Buddhist century from India, Lanka, Java, Khmer, Myanmar, Java, Chams, and Laos; the influences of arts from neighboring countries on Thai arts, described in brief for tourism purposes
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55