0104321History of Cambodia
ประวัติศาสตร์กัมพูชา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ยุคการก่อตั้งรัฐ สมัยก่อนเมืองพระนคร ยุครุ่งเรือง สมัยเมืองพระนคร และการเข้ามา แสวงหาอำนาจของรัฐใกล้เคียง การเข้ามาของชาติตะวันตก กัมพูชาภายใต้การเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตก การต่อสู้เพื่ออิสรภาพและการปฏิวัติสร้างชาติ
จนกระทั่งภายหลังการได้รับเอกราชจนถึงปัจจุบัน

The emergence of Cambodia; political, economical, and social transformation, the arrival of westerners, Cambodia under the western colonization, the anti-colonial era and the revolution for building nation state,
and Cambodia after the independence up to the present
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54